Poskytované služby

Služby poskytované v rámci PLS

V rámci PLS nabízíme ve vyčleněných dnech komplexní služby pouze pro klienty dané organizace. Zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci; periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem; mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů; dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku. Zajišťujeme též školení první pomoci s ohledem na Vaše požadavky a kategorizaci prací ve vaší organizaci.

 

Vstupní - výstupní, periodické a mimořádné preventivní prohlídky

Základní rozsah prohlídky:

 • anamnéza (se zřetelem na pracovní rizika) – osobní, rodinná, pracovní, farmakologická, alergická, abusus.
 • fyzikální vyšetření praktickým lékařem:
 • orientační vyšetření smyslových orgánů (zrak, sluch, u řidičů barvocit)
 • vyšetření pohybového aparátu
 • vyšetření kardiopulmonálního systému
 • vyšetření cévního systému
 • vyšetření zažívacího traktu
 • vyšetření urogenitálního systému
 • orientační vyšetření moči
 • výška, váha, krevní tlak
 • dokumentace (závěrečná zpráva, vyplnění formuláře ZPP)

Vstupní-výstupní, periodické a mimořádné preventivní prohlídky zajišťujeme v naší ordinaci nebo v případě požadavku část prohlídek můžeme provádět dle objednávky na pracovišti klienta, popřípadě zajistit otevření ambulance PLS v blízkosti pracoviště, pro klienty dané organizace.

 

Výstupní prohlídky dodáváme na žádost ihned zadavateli. V případě kontroverzního závěru Vás bude primář PLS ordinací informovat písemně o dalším postupu a okamžitě předá zprávu personálnímu oddělení Vaší organizace. V případě kontroverzního závěru, nebo pochybností ze strany objednavatele, bude aktivně jednat.

 

Lékař a sestra ordinace PLS budou dodržovat pořadí, včasnost, rychlost a kvalitu prohlídky. Bude dána minimální doba čekání s minimální časovou ztrátou v zaměstnání. V případě potřeby jsme schopni zajistit prodloužení odpoledních ordinačních hodin v naší ordinaci.

 

Pro sledování vlivu práce na zdravotní stav zaměstnanců máme zajištěnou spolupráci s hygienikem a technikem BOZP.

 

Kontroly pracovišť

Kontroly pracovišť provádíme 1x ročně. Kontroly pracovišť provádí naši odborníci s certifikací PLS služeb či BOZP služeb v případě jejich vyžádání.

 

Speciální PLS služby

 

BOZP služby

Nabízíme celou škálu BOZP služeb (BOZP problematika patří od 1.4.2012 pod PLS služby). Informace o BOZP službách poskytneme na vyžádání.

 

Kontroly nemocnosti

Zaměstnavatel je oprávněn (nikoli povinen) kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a to pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Na základě písemné žádosti zajistíme provedení kontroly, jelikož spolupracujeme s příslušnou správou sociálního pojištění.

 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, Tato služba je hrazena klientem dle platného ceníku pečovatelských služeb. Naší snahou je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších, rodiny a přátel. Naším hlavním posláním je umožnit svou podporou a pomocí seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat doma, v jejich domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších.

 

V rámci pečovatelské služby poskytujeme

 • dovoz nebo donášku oběda
 • nákupy a pochůzky
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc a podporu při podávání jídla a pití
 • další služby dle individuálních potřeb uživatelů

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba, která je poskytována pacientům v jejich domácnosti na základě doporučení ošetřujícího lékaře Služba je zdarma – pokud je péče ordinována lékařem, je plně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění

Základní úkony:

 • kontrola hladiny cukru, krevního tlaku, nácvik a zaučování aplikace inzulinu
 • odběr krve a moči
 • ošetření vývodů všeho druhu, cévkování
 • péče o rány atd.

 

 

V případě zájmu prosím kontaktujte:

Zdravotní služba        tel. 739 009 222

 

Ostatní nabídka služeb

Máme vytvořenu funkční a dlouhodobou spolupráci s odbornými lékařskými specializacemi a lékařskými zařízeními a garantujeme spolupráci s odbornými zdravotnickými zařízeními po celé České republice.

 

Lékařské specializace

Praktický lékař (pobočky na Praze 1 a na Praze 2), neurologie, zubní hygiena, rehabilitační fyziatrie a fyzioterapie, léčebné zábaly, internista, cévní odborník, biochemie, oční lékař, psycholog, ortopedie, urologie.

 

Garantujeme spolupráci s odbornými pracovišti

Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Ortopedickou klinikou, Fakultní nemocnicí Motol, Urologickou klinikou, Gynekologicko-porodnickou klinikou U Apolináře a Ústřední vojenskou nemocnicí s poliklinikou Praha. V rámci České republiky máme nejlepší zkušenosti a navázané kontakty s Nemocnicí České Budějovice, Univerzitní nemocnicí Olomouc a Fakultní nemocnicí Sv. Anny v Brně. 

nemocnice Praha      nemocnice Brno

 

Nabídka specializovaných wellness služeb

MEDICAL HELP nabízí pro zaměstnance/zaměstnankyně svých klientů speciální rehabilitační a kosmetické služby. Bližší informace poskytneme na vyžádání.

 

Nadstandardní osobní zdravotnické služby

Balíček manažerské komplexní prohlídky

- detailní vyšetření internistou, kontrola neurologické léze, fyzikální vyšetření, kontrola očkování, zrakový test, měření krevního tlaku, BMI index, EKG, onkologické preventivní vyšetření, odběr krve a moči pro stanovení hladiny cholesterolů, cukrů a HDL, objednání u specialisty podle nálezu internisty, písemné zhodnocení zdravotního stavu, telefonní dispečink s odbornou poradou, 10% sleva na ošetření ve středisku soustředěné péče Modřany, 1x ročně preventivní prohlídka stomatologa, 10 % sleva na stomatologickou léčebnou péči, 20 % sleva na dentální hygienu, poukaz na rehabilitaci a maséra v hodnotě, rodinné preventivní očkování proti chřipce, 4x ročně výjezd zdravotní sestry do místa ošetření, 30% sleva na pobyt v penzionu U Mauritzů.

 

Referenční asistence pro TOP management

Vztahuje se na členy TOP managementu a jejich rodinné příslušníky. - provoz linky NON STOP – příjezd lékaře v případě potíží, konzultace zdravotního stavu NON STOP, objednávání u specialisty dle nálezu internisty, zajištění hospitalizace v nadstandartním a vysoce odborně erudovaném zařízení podle typu onemocnění, zajištění odborného doprovodu po celou dobu vyšetřovacích, nebo léčebných procedur, zajištění léčebné a rekondiční rehabilitace v centru soustředěné péče Modřany nebo jiných specializovaných rehabilitačních pracovištích, přednostní užívání služeb centra soustředěné péče Modřany, 10% sleva na ošetření ve středisku Modřany, 24 hod. zajištění odborné péče doma, ve firmě, zdravotní sestrou, zajištění následné péče např. při úrazu, nebo nutnosti podávat lék injekcí, infuzí, telefonní dispečink s odbornou poradou, 1x ročně preventivní prohlídka stomatologa, 10 % sleva na stomatologickou léčebnou péči, 20 % sleva na dentální hygienu, poukaz na rehabilitaci a maséra v hodnotě, rodinné preventivní očkování proti chřipce, 4x ročně výjezd zdravotní sestry do místa ošetření, supervizní dohled nad průběhem preventivní péče, 30% sleva na pobyt v penzionu U Mauritzů.

 

VIP program

Vztahuje se na členy TOP managementu a jejich rodinné příslušníky.

- zahrnuje předešlé podskupiny, vyzvednutí léků v lékárně, dovoz do místa bydliště, ošetření sestrou v případě nemoci, telefonní dispečink s odbornou poradou, 10% sleva na ošetření ve středisku soustředěné péče Modřany, 2x ročně preventivní prohlídka stomatologa, 10 % sleva na stomatologickou léčebnou péči, 20 % sleva na dentální hygienu, poukaz na rehabilitaci a maséra v hodnotě 6 000,- Kč, rodinné preventivní očkování proti chřipce, 4x ročně výjezd zdravotní sestry do místa ošetření, supervizní dohled nad průběhem preventivní péče, 30% sleva na pobyt v penzionu U Mauritzů, doprovod zdravotníka na klinická pracoviště v případě hospitalizace nebo vyšetření, supervizní hodnocení léčby, pravidelný monitoring EKG na pracovišti nebo v domácím prostředí, navržení plánu zdravotní prevence, zpracování programu kardiovaskulární prevence, vypracování dietologického programu.

Nabízíme relaxační, sportovní a fyzioterapeutické masáže specialistou v oboru Vladimirem Isaievem.

Využívá metody získané studiem této dovednosti jednak na vysoké škole a jednak v prostředí Himalájí.

 

Objednávejte se na tel.čísle 775 917 274.

 

Masér působí na adrese Hartigova 22, Praha 3, Doporučujeme.

NABÍDKA PRÁCE

Do našeho týmu hledáme nové kolegy!
Více informací zde

Objednávky

https://rezervace.medicalhelp.cz

tel.: 224 946 219

VYBRANÉ REFERENCE

reference


SLUŽBY

Zdravotní prohlídky

Kontroly pracovišť

BOZP služby

Kontroly nemocnosti
Zubní lékař
Rehabilitace, masáže

NAŠE STŘEDISKA

mapa crProvozujeme již 10 vlastních zdravotnických zařízení.

KONTAKT

Telefon   +420 224 946 219


Telefon   info@medicalhelp.cz